HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG HẠ LƯU SÔNG BA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ BÌNH NGỌC, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN - Research on livelihood vulnerability of households in the downstream Ba river in the context of climate change - a case study in Binh Ngoc commune, Tuy Hoa city, Phu Yen province 
Tóm tắt Nghiên cứu áp dụng chỉ số tổn thương sinh kế LVI (Livelihood Vulnerability Index - LVI) và LVI-IPCC nhằm đánh giá mức độ tổn thương sinh kế của các hộ dân ở xã Bình Ngọc dưới tác động của biến đổi khí hậu. Chỉ số LVI bao gồm 7 yếu tố chính: đặc điểm hộ, chiến lược sinh kế, mạng lưới xã hội, sức khỏe, nguồn nước, lương thực và tài chính, tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Dựa trên giá trị trung bình của những yếu tố chính này, chỉ số LVI-IPCC được tạo nên qua ba nhân tố: sự phơi bày, khả năng thích ứng, và tính dễ bị tổn thương. Kết quả tính toán ở xã Bình Ngọc cho thấy chỉ số LVI và LVIIPCC có giá trị lần lượt là 0,278 và 0,016. Điều này phản ánh mức độ tổn thương sinh kế không quá cao, và sự tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu đạt mức trung bình. Tuy nhiên, sự phơi bày trước tác động của biến đổi khí hậu tại địa phương là tương đối cao với giá trị 0,476. Bên cạnh đó, khả năng thích ứng của người dân cũng tương đối tốt với giá trị là 0,345 và tính dễ bị tổn thương cũng ở mức vừa phải với giá trị là 0,126. The study applies Livelihood Vulnerability Index (LVI) and LVI-IPCC to assess the level of livelihood vulnerability of households in Binh Ngoc commune under the impacts of climate change. The LVI includes 7 main factors: household characteristics, livelihood strategies, social networks, health, water resources, food and finance, natural hazards, and climate change. Based on the average value of these key factors, the LVI-IPCC index is made up of three factors: exposure, adaptability, and vulnerability. Calculation results in Binh Ngoc commune show that the LVI and LVI-IPCC indexes have values of 0,278 and 0,016 respectively. This reflects that livelihood vulnerability is not too high, and vulnerability to climate change impacts is moderate. However, the local exposure to climate change impacts is relatively high with a value of 0,476. Besides, people's adaptability is also relatively good with a value of 0,345 and vulnerability is also moderate with a value of 0,126. 
Tác giả Nguyễn Hoàng Thái Khang và Trần Thị Quỳnh Thi 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0056 
Chuyên ngành
Từ khoá biến đổi khí hậu, chỉ số tổn thương sinh kế, xã Bình Ngọc. climate change, livelihood vulnerability index, Binh Ngoc commune. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn