HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP TRONG CA DAO VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA -Some communication strategies in folk songs about couple's love 
Tóm tắt Ca dao về tình yêu đôi lứa là một bộ phận văn học dân gian đặc sắc của người Việt. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu ca dao về tình yêu đôi lứa dưới góc độ ngữ dụng học, cụ thể là chỉ ra một số chiến lược giao tiếp được tác giả dân gian vận dụng. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, để thiết lập và duy trì mối quan hệ hài hòa trong giao tiếp, tác giả dân gian đã có chiến lược lựa chọn từ xưng hô phù hợp và cố tình vi phạm phương châm về lượng. Bên cạnh đó, họ thực hiện chiến lược tạo ra hàm ngôn bằng cách dùng lối nói mơ hồ, vòng vo đồng thời sử dụng các hành động tạo lời gián tiếp. Các chiến lược hợp lí đã góp phần giúp nhân vật giao tiếp đạt được mục đích. Ca dao about couple's love are a part of Vietnamese folklore. In this article, we study Ca dao about couple's love from the perspective of pragmatics, specifically showing communication strategies used by folk authors. Through the survey, we found that, in order to establish and maintain a harmonious relationship in communication, folk authors have had strategies to choose appropriate words and ways to establish appropriate linguistic actions. In addition, they implement the strategy of creating implication by using ambiguous, roundabout speech and using indirect-speech actions. Reasonable communication strategies have contributed to helping folk authors achieve optimal communication purposes. 
Tác giả Trương Chí Hùng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0047 
Chuyên ngành
Từ khoá Ca dao, chiến lược giao tiếp, từ xưng hô, hàm ngôn. Folk songs, communication strategies, addressing words, implication. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn