HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo TRIẾT LÍ THẨM MĨ CỦA MĨ CẢM AWARE TRONG TRUYỆN GENJI CỦA MURASAKI SHIKIBU - Aesthetic philosophy of Aware aesthetic throughout The Tale of Genji by Murasaki Shikibu 
Tóm tắt Văn hóa Nhật Bản phát triển rực rỡ, đa dạng và đặc sắc nhất Châu Á. Hệ thống mĩ học xuất hiện từ rất sớm và ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống văn hóa nghệ thuật là nguyên nhân đặc trưng kết nối những bản bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, mĩ cảm aware có sự ảnh hưởng lớn và sức sống bền bỉ trong văn hóa và đặc biệt là trong tác văn học. Từ cơ sở lí thuyết về triết lí thẩm mĩ nói chung và mĩ cảm aware nói riêng, nghiên cứu tập trung vào triết lí về thời gian, với cái đẹp và nỗi cô đơn thông qua các tác phẩm văn học tiêu biểu là Truyện Genji của Murasaki Shikibu. Từ đó, bài báo làm rõ hơn triết lí sống, quan niệm về cái Đẹp và tư tưởng thẩm mĩ của nhà văn. Japanese culture has flourishing, diversity and unique culture in Asia. Appearance of the aesthetic system in the early period and profound effects of aesthetic conception on artistic and cultural life are typical causes connecting the national cultural identities. In which, aware aesthetic has a great influence and enduring vitality in national culture, especially in literature. The article presents the theoretical framework concerning aesthetic philosophy ingeneral and aware aesthetic in particular. From this poit onward, study focuses on philosophical aesthetic of aesthetic such as the time of life, the beauty and loneliness throughout The Tale of Genji by Murasaki Shikibu. This paper explores concept the life and the beauty in Japanese thoughts in the Heian period. 
Tác giả Hoàng Thị Mỹ Nhị và Nguyễn Thị Phương Thảo 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0043 
Chuyên ngành
Từ khoá mĩ cảm Aware, cái đẹp, thời gian cuộc đời, cô đơn, nỗi buồn, triết lí thẩm mĩ. Aware, beautby, life time, solitude, Sadness, aesthetic philosophy 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn