HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2018 VN 
Tên bài báo XÁC ĐỊNH HỌ GEN MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN SWEET TRÊN CÂY SẮN 
Tóm tắt Họ protein vận chuyển sucrose SWEET (sugars will eventually be exported transporters) đóng vai trò quan trọng trong một loạt quá trình sinh học ở thực vật như sinh trưởng, phát triển và đáp ứng với thay đổi của ngoại cảnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xác định họ gen SWEET ở cây sắn. Kết quả đã xác định được 28 gen thành viên của họ SWEET trong hệ gen sắn. Các gen này phân bố rải rác trên các nhi m sắc thể của hệ gen sắn. Phân tích cấu trúc gen cho thấy trình tự CDS (coding DNA sequence) của họ gen MeSWEET ở sắn chủ yếu chứa 6 exon tương tự như trật tự exon\intron ở một số loài thực vật khác. Giá trị điểm đẳng điện và phân tích TargetP cho thấy hầu hết MeSWEET có tính base và chúng có thể được phân bố trên hệ thống bao gói. Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những thông tin cơ bản của họ gen SWEET ở sắn, từ đó có thể định hướng cho nghiên cứu tiếp theo về chức năng của những gen này. 
Tác giả Chu Đức Hà, Phạm Thị Quỳnh, Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Văn Cương, Lê Tiến Dũng 
Mã phân loại  
Chuyên ngành
Từ khoá Sắn, Manihot esculenta Crantz, sucrose, SWEET, microarray, tin sinh học. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn