HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 - Assessment of the results of implementing social work activities at Thanh Hoa Obstetrics and Gynecology Hospital, Thanh Hoa Province from 2016 to 2020 
Tóm tắt Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ tâm lí-xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả kết quả triển khai hoạt động CTXH tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trong đó nghiên cứu định lượng kết hợp với nghiên cứu định tính để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã triển khai được 3\7 nhiệm vụ theo Thông tư 43\2015\TT-BYT của Bộ Y tế trong giai đoạn 2016-2020. Đó là hoạt động hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; và hoạt động vận động, tiếp nhận tài trợ. Nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất tới Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động CTXH tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thời gian tới. Social work in hospitals plays a particularly important role in providing psycho-social support to patients, their family members, and health workers. The study's objective was to describe the results of implementing social work activities at Thanh Hoa Obstetrics and Gynecology Hospital from 2016-2020. A cross-sectional design, in which quantitative research was combined with qualitative research to achieve research objectives. Research results showed that Thanh Hoa Obstetrics and Gynecology Hospital has implemented 3\7 tasks according to Circular 43\2015\TT-BYT of the Ministry of Health from 2016 to 2020 such as information instruction and consultation for patients; communication and health promotion; and resources mobilization and coordination. Thereby, the study has made several proposals to the Ministry of Health, the Department of Health of Thanh Hoa province, and Thanh Hoa Obstetrics and Gynecology Hospital to overcome the limitations and improve the efficiency in the implementation of social work activities at Thanh Hoa Obstetrics and Gynecology Hospital in the future. 
Tác giả Phạm Tiến Nam, Phùng Thị Trang và Nguyễn Khắc Liêm 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0018 
Chuyên ngành
Từ khoá công tác xã hội trong bệnh viện, người bệnh, bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. hospital social work; patients; Thanh Hoa Obstetrics and Gynecology Hospital. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn