HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Application of remote sensing and gis in assessing urban land use change in Dan Phuong district, Hanoi 
Tóm tắt Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Dữ liệu ảnh viễn thám tại các thời điểm 2008, 2016 và 2022 được sử dụng để phân tích hiện trạng bề mặt lớp phủ. Công cụ GIS giúp chồng xếp các lớp dữ liệu để từ đó xác định xu thế biến động và định vị trong không gian sự thay đổi của các loại hình sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự biến động đáng kể trong cơ cấu sử dụng đất tại huyện Đan Phượng. Trong đó, đất ở và đất công trình đang có xu hướng tăng lên nhanh chóng, kèm theo đó là sự giảm sút đáng kể diện tích đất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các nhà quản lí, hỗ trợ cho công tác khai thác và sử dụng tài nguyên đất đô thị diễn ra một cách hiệu quả và bền vững. The aim of this study is to assess urban land use change in Dan Phuong district, Hanoi city. Remote sensing data taken in 2008, 2016, and 2022 are used to analyze the land use situation. The GIS tool helps to overlay data layers to determine the trend of fluctuations and locate in space the change of land use types in the study area. Research results showed a significant change in the structure of land use in Dan Phuong district. Residential land and construction land tend to increase significantly while agricultural land tends to decrease dramatically. Research results are a reliable reference source for managers, helping to manage urban land resources effectively and sustainably. 
Tác giả Dương Thị Lợi 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0013 
Chuyên ngành
Từ khoá viễn thám, GIS, biến động sử dụng đất, đô thị hóa, Đan Phượng. Remote sensing, GIS, urban land use change, urbanization, Dan Phuong. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn