HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
   Các số đã ra  

  Tìm kiếm  
Tìm bài báo

  Số 4/2020  

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 4/2020

Tìm kiếm
MỤC LỤC
., 4 (2020)
XÂY DỰNG CÁC TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Constructing problematic situations in teaching passage reading comprehension to develop critical thinking for high school students
Nguyễn Thị Lệ Thanh, 4 (2020) p. 12-21
VẬN DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY MÔN VIẾT IELTS - Applying some language games in teaching IELTS writing
Phạm Thị Diệu Linh, 4 (2020) p. 22-31
KHẢO SÁT NỘI DUNG DẠY HỌC VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 9 CỦA BANG TENESSEE (HOA KÌ) - Surveying the teaching writing the social argument text in the Literature’s curriculum of Tennessee (USA)
Phan Nguyễn Trà Giang, Nguyễn Thị Diệu Khanh và Trịnh Thị Lan, 4 (2020) p. 25-0
DẠY HỌC DỰA TRÊN BỘ NÃO (BRAIN-BASED LEARNING) VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG - Applying the principles of Brain – based learning in History teaching in high school
Ninh Thị Hạnh, 4 (2020) p. 32-38
VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Application of positive teaching methods and techniques to organize the integrating education for sustainable development in 10th grade geography at high school
Đoàn Thị Thanh Phương, 4 (2020) p. 39-47
THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH TÍNH CHUYÊN NGHIỆP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - Current status of forming pedagogical professionalism for undergraduates in Hanoi National University of Education
Mai Quốc Khánh, 4 (2020) p. 48-59
PHƯƠNG THỨC HỌC CẦN CÓ CHO SINH VIÊN Ở BẬC ĐẠI HỌC - Learning approaches essential for university students
Đỗ Thị Mỹ Trang, Đỗ Mạnh Cường và Đoàn Thị Huệ Dung, 4 (2020) p. 60-69
XU HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG - GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG - The approaches and the relation between Living value education & Life skill education for school students
Trần Thị Lệ Thu và Trần Thị Cẩm Tú, 4 (2020) p. 70-78
NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM - Pedagogical students’ independent learning competency and factors influencing its development
Nguyễn Đức Giang và Phạm Thị Hồng Nhung, 4 (2020) p. 79-88
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY - The situation of vocational counseling for the current secondary school senior students
Dương Giáng Thiên Hương và Nguyễn Thị Thanh Trà, 4 (2020) p. 89-98
THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NÔNG LÂM - Current situation of management of transferring scientific research results into innovation of teaching and learning methods at agriculture and forestry universities
Trần Nam Tú, 4 (2020) p. 99-107
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA - The practice and solution of vocational education for students majored in Physical education in pedagogical universities with the approach of standardization
Hoàng Thái Đông, 4 (2020) p. 108-120
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 VỚI VIỆC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRUYỂN THỐNG QUA TÁC PHẨM MĨ THUẬT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - General education program year 2018 with traditional value education through art works for primary students
Vũ Thị Lan Anh, 4 (2020) p. 121-129
GIÁO DỤC TOÁN THỰC (REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION): MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN VÀ GỢI Ý CHO VIỆC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TOÁN HỌC Ở VIỆT NAM - Realistic Mathematics Education: Theory research and some suggestion for Vietnam mathematics education curriculum development reform
Nguyễn Tiến Trung và Phan Thị Tình, 4 (2020) p. 130-145
ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC NHẰM KHAI THÁC MỘT ĐẶC TRƯNG VỀ THÀNH TỐ CỦA NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC - Orientation teaching to exploit a characteristic of the component of the mathematical modeling competence
Hoa Ánh Tường, 4 (2020) p. 146-152
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC - Training the primary education students the skill in designing and using integrated teaching situations in mathematic
Nguyễn Thị Châu Giang và Trịnh Công Sơn, 4 (2020) p. 153-166
NHỮNG TRI THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN TOÁN ĐỂ DẠY HỌC NỘI DUNG VECTƠ Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Mathematics teachers’ knowledge necessary for teaching vectors at high schools
Trần Cường, 4 (2020) p. 167-176
ĐỀ XUẤT KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP STEM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC - Proposing STEM teaching Competency framework of pre-chemistry service teachers
Nguyễn Thị Thùy Trang, Đặng Thị Oanh và Phạm Thị Bình, 4 (2020) p. 177-184
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC QUA VIỆC SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Some measures used to strengthen students’ self-study activities through using Microsoft Teams of Chemistry at high schools
Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh và Vũ Quốc Trung, 4 (2020) p. 185-196

   Tác giả  
Gửi bài viết Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

   Biên tập viên  
Gửi bài viết Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.

   Phản biện  
Gửi bài viết Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.

  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn