HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG PHÂN HÓA CẢNH QUAN TỈNH CÀ MAU - Differentiation of terrestrial characteristics in Ca Mau province 
Tóm tắt Bài báo này trình bày các đặc điểm đặc trưng phân hóa cảnh quan khu vực tỉnh Cà Mau bằng cách phân tích cấu trúc đứng cảnh quan, cấu trúc ngang cảnh quan ở tỉ lệ 1:100.000. Kết quả nghiên cứu được thể hiện cụ thể qua Bản đồ cảnh quan và bảng chú giải của bản đồ cảnh quan tỉnh Cà Mau. Những kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để tiến hành các nghiên cứu, đánh giá phục vụ cho các mục đích sử dụng hợp lí tài nguyên, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại khu vực nghiên cứu. This paper presents the characteristic features of landscape differentiation in Ca Mau province by analyzing landscape vertical structure, landscape horizontal structure at the scale 1:100.000. Results from this study are revealed and depicted in a thematic map of the selected districts, followed by attendant map legends and figures. Theoretically, these research outcomes would serve as a helpful basis for further researches with purposes of natural resources exploitation, socio-economic sustainable development, and environmental protection in the regions. 
Tác giả Trần Hoàng Khiếm, Nguyễn Quyết Chiến, Phan Hoàng Linh và Nguyễn Hoàng Duyến 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0059 
Chuyên ngành
Từ khoá Cảnh quan, đặc trưng cảnh quan, đa dạng cảnh quan. Landscape, differentiation, landscape diversity. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn