HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH - Assessment effects of factors on visitor satisfaction in Binh Dinh through linear regression model 
Tóm tắt Bài báo này trình bày kết quả đánh giá, phân tích mức độ ảnh hưởng của 6 nhân tố: Tài nguyên du lịch, Cơ sở hạ tầng, Phương tiện vận chuyển, Cơ sở lưu trú, Giá cả dịch vụ, Hướng dẫn viên đến sự hài lòng của khách du lịch (KDL) tại tỉnh Bình Định. Nghiên cứu thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của 209 lượt khách tại Bình Định từ tháng 4\2021 đến tháng 5\2021, phân tích dựa trên phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính. Bài báo là cơ sở đề xuất các chính sách tăng cường sự hài lòng của du khách, nâng cao vị thế của du lịch tỉnh Bình Định ở trong nước và quốc tế. This article presents the results of assessment and analysis of the influence of 6 factors: Tourism resources, infrastructure, transportation, accommodation facilities, service prices, and guiders to tourist satisfaction in Binh Dinh province. The study surveyed the satisfaction level of 209 visitors in Binh Dinh from April 2021 to May 2021, analyzing based on exploratory factor analysis (EFA) and building a linear regression model. The article is the scientific basis for proposing policies to enhance visitor satisfaction and increase the position of tourism in Binh Dinh province. 
Tác giả Trương Thị Thùy Trang, Phạm Anh Vũ và Nguyễn Thị Tường Vi 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0058 
Chuyên ngành
Từ khoá Bình Định, du lịch, sự hài lòng, mô hình hồi quy tuyến tính. Binh Dinh, tourism, satisfaction, Linear Regression Model. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn