HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ THI PHÁP XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG ANH HÙNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU ĐỔI MỚI - Some changes in prosody of hero image creation in Vietnamese historical novels after the Doi moi period 
Tóm tắt Bài viết trình bày những thay đổi về thi pháp xây dựng hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau Đổi mới. Trong đó, sự dịch chuyển của quan niệm nghệ thuật về con người và điểm nhìn nghệ thuật là điều kiện quan trọng nhất giúp nhà văn xây dựng nên những nhân vật anh hùng đa diện. Ở đó, phẩm chất của người anh hùng được các tiểu thuyết gia đặt vào các bối cảnh cụ thể để lí giải từ nhiều góc độ bằng cái nhìn biện chứng thay cho những “mặc định” của chính sử. Nhân vật được soi chiếu trên nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống hiện thực. Họ hiện ra sống động như những con người đương đại với đầy đủ sự phức tạp vốn có của nó. The article presents changes in prosody of hero image creation in Vietnamese historical novels after the Doi moi period. In which, the change of the artistic conception of human and artistic point of view is the most important condition to help writers create multi-faceted hero characters. There, the personality of the hero is set by the novelists in specific contexts to explain from many aspects with a dialectical view instead of the “defaults” of history itself. Characters are reflected on many different aspects of real life. They appear lively as contemporary people in all its inherent complexity. 
Tác giả Trần Thị Nhật 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0050 
Chuyên ngành
Từ khoá quan niệm nghệ thuật, điểm nhìn nghệ thuật, nhân vật anh hùng, tiểu thuyết lịch sử. artistic conception, artistic point of view, hero character, historical novel. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn