HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI TRINH THÁM TRONG TIỂU THUYẾT BÙI HUY PHỒN GIAI ĐOẠN 1930 – 1945 - The characteristic of detective catelory in Bui Huy Phon novels in the period 1930 -1945 
Tóm tắt Chúng tôi nghiên cứu tác phẩm của Bùi Huy Phồn với tư cách là một thành viên của nhóm Hàn Thuyên. Có thể xem Bùi Huy Phồn là nhà văn duy nhất trong nhóm viết tiểu thuyết trinh thám. Khi tiếp cận Gan dạ đàn bà, Tờ di chúc của dòng họ Trần Thạch, Mối thù truyền nghiệp…, chúng tôi sẽ tìm hiểu những đặc trưng của thể loại trinh thám thể hiện trong cả nội dung và nghệ thuật, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế của Bùi Huy Phồn khi lần đầu thử sức với phong cách mới mẻ này. Với nội dung là bức tranh hiện thực đậm chất đô thị miêu tả những quẩn quanh, tính toán có phần cực đoan của nhân vật, nhà văn đã xây dựng một lớp vỏ bọc có phần ma mị trong những vụ án rối ren, nhằm che đậy những lớp hình thức màu mè, giả tạo của con người đang cố “chen chân” tiến tới văn minh phương Tây. Hi vọng những tiếp cận này sẽ là cơ hội khơi thông một mạch ngầm văn học có giá trị trong nhóm Hàn Thuyên nói riêng và văn học trinh thám Việt Nam nói chung. We studied Bui Huy Phon works as a member of the Han Thuyen group. It can be seen that Bui Huy Phon is the only writer in the group wrote detective stories. When approaching Courageous Woman, The Will of the Tran Thach Family, Inheritance Enemy, etc…we will learn the characteristics of the detective genre expressed in both content and art, and point out the limitations of Bui Huy Phon when he first tried this new genre. With the content being a realistic urban picture depicting the characters' extremes and calculations, the writer has built a somewhat ghostly cover in confusing cases, in order to cover up the layers of colorful and artificial forms of people trying to "squeeze" towards Western civilization. It is hoped that these approaches will be an opportunity to open up a valuable literary underground in the Han Thuyen group in particular and in Vietnamese detective literature in general. 
Tác giả Hoàng Thị Hiền Lê 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0049 
Chuyên ngành
Từ khoá Bùi Huy Phồn, Hàn Thuyên, văn học trinh thám, tiểu thuyết, 1930-1945. Bui Huy Phon, Han Thuyen group, detective literature, novels, 1930 – 1945. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn