HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo THIÊN NHIÊN TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỪ GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI - NATURE IN BACH VAN POETRY BOOK OF NGUYEN BINH KHIEM FROM THE PERSPECTIVE OF ECOCRITICISM 
Tóm tắt Thiên nhiên trong văn học vốn đã được các nhà nghiên cứu quan tâm từ lâu, nhưng từ khi Phê bình sinh thái được giới thiệu ở Việt Nam, thiên nhiên đã được tiếp cận từ một góc độ khác. Bài viết này vận dụng lí thuyết phê bình sinh thái để nghiên cứu thiên nhiên trong Bạch vân quốc ngữ thi tập - tập thơ Nôm xuất sắc của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Từ góc nhìn phê bình sinh thái, bài viết chỉ ra quan niệm về thiên nhiên (thiên nhiên là nơi cư ngụ đầy chất thơ, thiên nhiên có khả năng thấu hiểu con người); ứng xử của con người đối với thiên nhiên (trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên; lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên). Nature in literature has been of interest to researchers for a long time, but since the introduction of Ecological Criticism in Vietnam, that relationship has been approached from the other perspective. This study applies the theory of ecological criticism to study nature in Bach Van Quoc phon collection - excellent collection of Nom poetry by Nguyen Binh Khiem. In the perspective of ecocrticism, we point out the concept of the natural world (nature is a poetic dwelling place, being friends, able to listen and understand people); and behavior with nature (appreciation for the beauty of nature, appreciation and listening to nature's voice). 
Tác giả Nguyễn Thu Hằng và Đỗ Văn Hiểu 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0048 
Chuyên ngành
Từ khoá Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phê bình sinh thái, thơ ca điền viên. Bach Van Quoc anthem, ecological criticism, Nguyen Binh Khiem, poet's poetry. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn