HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 6/2020 EN 
Tên bài báo COMBINING THE MIE-LENNARD-JONES AND MODEL ATOMIC POTENTIALS IN STUDYING THE ELASTIC DEFORMATION OF INTERSTITIAL ALLOY FeSi WITH BCC STRUCTURE UNDER PRESSURE 
Tóm tắt The mean nearest neighbor distance between two atoms, the Helmholtz free energy and characteristic quantities for elastic deformation such as elastic moduli E, G, K, and elastic constants C11, C12, C44 for binary interstitial alloys with BCC structure under pressure are derived from the statistical moment method. The numerical calculations for interstitial alloy FeSi are performed by combining the Mie-Lennard-Jones potential and the model atomic potential. Our calculated results are compared with other calculations and the experimental data. 
Tác giả Nguyen Quang Hoc, Nguyen Duc Hien, Nguyen Minh Hoa and Vu Quoc Trung 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1059.2020-0030 
Chuyên ngành
Từ khoá elastic deformation, interstitial alloy, Mie-Lennard-Jones potential, model atomic potential, and statistical moment method. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn