HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 5B/2023 KHGD EN 
Tên bài báo Multi-professional approaches in intervention for children with developmental disorders: theory and practice in Vietnam 
Tóm tắt The article presents the multi-professional approaches to intervention in children with developmental disorders, including the multidisciplinary model, interdisciplinary model, transdisciplinary model, and key worker model. The multi-professional models are analyzed in detail about the characteristics, operation methods, pros, and cones. At the same time, the practice of using multi-professional approaches in Vietnam is analyzed. Finally, recommendations are given to improve the way of applying multi-professional approaches to intervention in children with developmental disorders in Vietnam. 
Tác giả Hoang Thi Nga and Nguyen Thi Ngoc Nga 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2023-0128 
Chuyên ngành
Từ khoá developmental disabilities, multi-professional coordination, multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary, key worker. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn