HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 5B/2023 KHGD EN 
Tên bài báo review on pragmatic social skills intervention for preschool-aged children with autistic spectrum disorders 
Tóm tắt Pragmatic social skill is one of the core difficulties characterized by children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Interventions of pragmatic social skills for children have been conducted for a long time across languages. By reviewing the literature, we found 12 international studies on the intervention of pragmatic social skills of children with ASD. Using content analysis, this paper presents the results in terms of the intervention environment, duration and educational form of intervention, intervention agencies, intervention tools, intervention goals, approaches in the intervention, and intervention effectiveness. Given knowledge learned from the review, the paper presents considerations for conducting research on pragmatic social skills for children with ASD in Vietnam. 
Tác giả Do Thi Thao, Nguyen Thi Anh Thu and Pham Thi Ben 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2023-0125 
Chuyên ngành
Từ khoá Autism Spectrum Disorder, ASD, pragmatic social skill, children, review. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn