HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC CẤP TỈNH – NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH VĨNH PHÚC - Leadership style of the executive committee of the provincial employees' union – research in Vinh Phuc province 
Tóm tắt Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng phong cách lãnh đạo chuyển đổi, giao dịch và tự do ở Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc. Phương pháp lấy mẫu theo cụm và bảng hỏi đã được sử dụng. Tổng cộng 194 khách thể đã đồng ý tham gia vào một cuộc khảo sát bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi phong cách lãnh đạo. Các khách thể được khảo sát gồm một số thành viên thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành viên trong Liên đoàn Lao động, Công Đoàn viên chức tỉnh và 77 đầu mối công đoàn cơ sở trực thuộc. Kết quả nghiên cứu cho thấy phong cách lãnh đạo chủ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc là phong cách chuyển đổi, với việc tạo động lực làm việc, khích lệ và truyền cảm hứng nhằm gia tăng sự nỗ lực cũng như sự cam kết gắn bó với công việc của viên chức, phong cách lãnh đạo giao dịch ít được sử dụng bởi cơ chế phần thưởng không trở thành vấn đề ưu tiên của Ban Chấp hành Công đoàn. Phong cách lãnh đạo tự do hầu như không xuất hiện, viên chức không hoàn toàn tự quyết mà việc tự quyết đều dựa trên nguyên tắc dân chủ. Có mối tương quan thuận có ý nghĩa về mặt thống kê giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi và phong cách lãnh đạo giao dịch, phong cách lãnh đạo tự do tương quan với các phong cách lãnh đạo khác không có ý nghĩa thống kê. This study investigates the current status of transformational, transactional, and laissezfaire leadership styles in the Executive Committee of the Vinh Phuc Provincial Public Employees' Union. Cluster sampling and questionnaires were used. A total of 194 subjects agreed to participate in a survey by completing a leadership-style questionnaire. The surveyed subjects include some members of the Party Committees of the provincial agencies, members of the Labor Confederation, the Provincial Union of Employees, and 77 affiliated grassroots trade unions. The research results show that the dominant leadership style of the Executive Committee of the Vinh Phuc Provincial Employees' Union is a transformational style, with work motivation, encouragement, and inspiration in order to increase efforts as well. As with the employee's commitment to work, the transactional leadership style is rarely used because the reward mechanism does not become a priority for the Union Executive Committee. The laissezfaire leadership style is almost absent, officials are not completely self-determined, but selfdetermination is based on democratic principles. There is a statistically significant positive correlation between transformational leadership style and transactional leadership style, but the laissez-faire leadership style correlation with other leadership styles is not statistically significant. 
Tác giả Nguyễn Hải Thanh 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0019 
Chuyên ngành
Từ khoá phong cách lãnh đạo, công đoàn viên chức, ban chấp hành công đoàn viên chức, công đoàn viên chức cấp tỉnh. leadership styles, public employees' union, executive committee of public Employees' union, provincial union of public employees. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn