HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI TỈNH LAI CHÂU: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH - Vocational training policy for rural youth in Lai Chau province: reality and policy impications 
Tóm tắt Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956\QĐ-TTg, ngày 27\11\2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, với mục tiêu của công tác đào tạo nghề nhằm phát triển nhân lực cho khu vực nông thôn cũng như phục vụ công tác tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Lai Châu đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Giai đoạn 2011-2020, đào tạo nghề cho hơn 61.000 lao động, tạo việc làm cho trên 7.000 lao động\năm; trong đó đào tạo trình độ sơ cấp, thường xuyên dưới 3 tháng là trên 59.000 người; đào tạo nghề trung cấp cho trên 2.000 người. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn cho thấy kết quả đạt được công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn gặp không ít khó khăn, bài viết này rà soát, phân tích số liệu liên quan đến mạng lưới, cơ sở vật chất, quy mô tuyển sinh, nguồn nhân lực tham gia công tác đào tạo nghề và tổng hợp các chính sách đào tạo nghề đối với thanh niên nông thôn tại tỉnh Lai Châu. Hệ thống chính sách đã là động lực thúc đẩy thanh niên nông thôn tham gia công tác đào tạo nghề, nhưng thực sự chưa hiệu quả trong việc đảm bảo công tác tạo việc làm, thu nhập cho người học nghề. Do đó, cần có giải pháp khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển mạng lưới dạy nghề cho người lao động, nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề và đào tạo nghề, tăng cường năng lực bộ máy quản lí nhà nước về dạy nghề, giải pháp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp… Vocational training for rural youth according to Decision 1956\QĐ-TTg dated November 27, 2009, of the Prime Minister approving the Scheme: “Vocational training for rural youth until 2020” with the goal of vocational training to develop human resources for rural areas as well as to serve the restructuring of agricultural production. Lai Chau has developed and implemented well projects and plans for vocational training associated with job creation. In the period 2011 – 2020, vocational training for more than 61,000 employees job creation for 7,000 laborers\year; in which, training at the elementary level, regularly under 3 months is over 59,000 people; intermediate vocational training for more than 2,000 people. However, studies still show that the achievement of vocational training for rural workers still faces many difficulties, so this article reviews and analyzes data related to networks and facilities, enrollment scale, human resources involved in vocational training, and synthesis of vocational training policies for rural youth in Lai Chau province. The policy system has been a driving force for rural youth to participate in vocational training, but it is not really effective in ensuring job creation and income for apprentices. Therefore, it is necessary to have solutions to encourage product development, development a network of vocational training for employees, increase the proportion of workers through vocational and vocational training, strengthen the capacity of the state management apparatus on vocational training, solutions for vocational education institutions… 
Tác giả Bùi Thanh Bình 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0017 
Chuyên ngành
Từ khoá Chính sách đào tạo nghề, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, Lai Châu. vocational training policy vocational training for rural youth, Lai Chau. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn