HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC TRONG PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH (NGHIÊN CỨU Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI) - Promoting social work to prevent violence at school among students (research in secondary schools in Hanoi) 
Tóm tắt Bạo lực học đường đã và đang là một vấn đề cấp bách tại các trường học hiện nay. Dựa trên khảo sát bằng bảng hỏi 700 học sinh tại 03 trường trung học cơ sở và phỏng vấn sâu học sinh, nhân viên CTXH trường học như cán bộ quản lí nhà trường, cán bộ tham vấn tâm lí, giáo viên ở các trường học tại thành phố Hà Nội, bài báo đã phân tích về thực trạng hoạt động công tác xã hội trường học trong phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh tại các trường học hiện nay. Kết quả cho thấy, các trường học đã triển khai các hoạt động công tác xã hội trong phòng ngừa và can thiệp với học sinh có liên quan đến bạo lực học đường, tuy nhiên hiệu quả thực hiện các hoạt động này là chưa cao, điều này dẫn đến tình trạng bạo lực học đường chưa được kiểm soát. Từ đó, bài báo đề xuất những biện pháp thúc đẩy hoạt động công tác xã hội trường học chuyên nghiệp trong phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh tại các trường học hiện nay. School violence has been an urgent issue in schools today. A questionnaire survey done by 700 students and many in-depth interviews with students, and school social workers who support students at school such as the teachers, school administrators, psychological counselors, etc. are conducted at 3 secondary schools in Hanoi. Since then, the article has analyzed the current situation of school social work activities in preventing school violence among students in Hanoi. The results show that the schools have implemented social work activities toward preventing and intervening with students on school violence, however, the implementation effectiveness of these activities is not high, which leads to the remaining uncontrolled school violence. As a result, the article proposes some solutions to promote professional school social work activities to prevent school violence for students in current secondary schools in Hanoi. 
Tác giả Nguyễn Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Ngân 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0016 
Chuyên ngành
Từ khoá công tác xã hội trường học, học sinh trung học cơ sở, bạo lực học đường, phòng ngừa bạo lực học đường. school social work, secondary student, school violence, prevent school violence. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn