HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo NHẬN DIỆN LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM THÔNG QUA TRƯỜNG HỌC - Child labor identification and social work activities in the prevention of child labor through the school 
Tóm tắt Lao động trẻ em là vấn đề xã hội xuất hiện ở mọi châu lục, mọi quốc gia. Các cơ sở dữ liệu thực tế đang cho thấy thế giới nói chung và nhiều khu vực, quốc gia nói riêng vẫn đang phải đối mặt với tỉ lệ lao động trẻ em đáng báo động, đặc biệt là sau ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới. Thực trạng lao động trẻ em gây ra những hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc phát triển của trẻ em, gia đình và xã hội ở tất cả các quốc gia khác nhau trên thế giới. Đặc biệt đối với trẻ em, lao động trẻ em gây nguy hiểm về thể chất, tinh thần, đạo đức; trẻ bị tước đi cơ hội đến trường; trẻ phải kết hợp đi học và đi làm với những công việc nặng nề, nguy hiểm trong thời gian dài. Trước tình hình đó, việc xác định và nhận diện các dấu hiệu chỉ báo lao động trẻ em có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, đặc biệt là trong những hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học dưới góc độ của Công tác xã hội. Nội dung bài viết này sẽ tập trung đề cập đến các tiêu chí nhận diện lao động trẻ em theo quy định cụ thể của pháp luật Quốc tế, Việt Nam và các hoạt động Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học qua đó giúp trẻ được tiếp tục đến trường, giảm thiểu nguy cơ bị loại trừ khỏi trường học và tham gia sớm vào thị trường lao động. Child labor is a social problem appearing in every continent and every country. Actual databases are showing that the world in general and many regions and countries, in particular, are still facing an alarming rate of child labor, especially after the impact of the Covid-19 pandemic all around the world. The reality of child labor causes serious consequences affecting the development of children, families, and society in all different countries around the world. Especially for children, child labor causes physical, mental, and moral dangers; children are deprived of the opportunity to go to school; children have to combine school and work with heavy and dangerous jobs for a long time. In such a situation, identifying child labor indicators is very important in preventing and reducing child labor, especially child labor prevention activities through school from the perspective of social work. The content of this article will focus on the criteria to identify child labor according to specific provisions of international and Vietnamese laws and social work activities in preventing child labor through school thereby helping children to continue in school, reducing the risk of exclusion from school, and entering the labor market early. 
Tác giả Hoàng Thị Hải Yến 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0015 
Chuyên ngành
Từ khoá trẻ em, lao động trẻ em, phòng ngừa lao động trẻ em, công tác xã hội. children, child labor, child labor prevention, social work. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn