HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo TỔNG QUAN SƠ LƯỢC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÙ HỢP GIỮA ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - Brief overview of factors influencing the conformity between vocational training and the labor market 
Tóm tắt Vấn đề việc làm và giải quyết việc làm luôn là vấn đề quan trọng, mục đích cuối cùng của đào tạo nghề. Luật Giáo dục Nghề nghiệp được Quốc hội ban hành ngày 07\11\2014 đã quy định “Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế;…” [1]. Tuy nhiên, giữa sản phẩm đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động vẫn còn khoảng cách cần phải khắc phục. Do đó, bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự phát triển của nền công nghiệp 4.0 sẽ vừa là cơ hội và thách thức cho việc đào tạo nghề thực sự đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Bài báo của chúng tôi sẽ cung cấp những cái nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phù hợp giữa đào tạo nghề và thị trường lao động, nhất là sự tác động của các yếu tố thời đại và cơ chế, chính sách của nhà nước liên quan đến vấn đề này. The end goal of vocational training is employment, so this issue of employment and work settlement is always crucial. The Law on Vocational Education promulgated by the National Assembly on November 7, 2014, stipulated: “The general goal of vocational education is to train human resources director for the production, business, and services, have professional practice capacity corresponding to the training level; be ethical and healthy; have professional responsibility; have the ability to be creative and adapt to the working environment in the context of international integration…” However, there is still a gap between training products and the requirements of the labor market. Therefore, in other to vocational training to effectively satisfy the rising demands of the labor market, it will face both opportunities and problems in the context of global economic integration and the growth of industry 4.0. Our essay will briefly discuss the factors influencing the conformity between vocational training and the labor market. 
Tác giả Nguyễn Văn Tuân 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0014 
Chuyên ngành
Từ khoá đào tạo nghề, thị trường lao động, các yếu tố ảnh hưởng, sự phù hợp đào tạo nghề và thị trường lao động, chất lượng đào tạo nghề. vocational training; labor market; factors influencing; conformity of vocational training and the labor market; vocational training quality. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn