HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 - Urbanization in Ba Ria - Vung Tau province in the period 2010 - 2020 
Tóm tắt Giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt nhiều thành tựu về đô thị hóa. Quy mô dân số đô thị liên tục tăng, tỉ lệ dân số đô thị cao hơn mức trung bình cả nước, kinh tế ở khu vực đô thị tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế đô thị chuyển dịch theo hướng tích cực, lao động phi nông nghiệp liên tục tăng, cơ sở hạ tầng đô thị được hiện đại hóa đồng bộ. Bài báo tập trung nghiên cứu hiện trạng đô thị hóa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các chỉ tiêu về dân số, kinh tế, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đô thị và mạng lưới đô thị. Từ nghiên cứu hiện trạng đô thị hóa, tác giả đề xuất một số giải pháp để phát triển đô thị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tương lai. From 2010 to 2020, Ba Ria - Vung Tau province has achieved many achievements in urbanization. The urban population size is continuously increasing, the urban population rate is higher than the national average, the urban economy grows stably, the urban economic structure shifts in a positive direction, the labor force non-agriculture continuously increased, and urban infrastructure was modernized synchronously. The article focuses on studying the status of urbanization in Ba Ria - Vung Tau province through the population, economy, land use, city infrastructure, and city network indicators. From the study of the current status of urbanization, the author proposes some solutions for urban development in Ba Ria - Vung Tau province. 
Tác giả Ngô Thị Hải Yến, Đặng Vũ Khắc và Nguyễn Thị Thủy 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0011 
Chuyên ngành
Từ khoá đô thị hóa, đô thị, Bà Rịa - Vũng Tàu. urbanization, urban, Ba Ria - Vung Tau province. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn