HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo DÒNG DI CƯ RA THÀNH THỊ: ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ ÁP LỰC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM - Migration flows to urban areas: characteristics, roles and pressures on urban development in Vietnam 
Tóm tắt Di cư ra thành thị là xu hướng tất yếu trong quá trình đô thị hóa ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Ở Việt Nam, trong khi dòng di cư nông thôn – thành thị chiếm tỉ trọng lớn hơn trong giai đoạn trước đây, thì đến nay, dòng di cư thành thị – thành thị đã bắt đầu chiếm ưu thế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang trong giai đoạn đô thị hóa theo cả chiều rộng và chiều sâu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm rõ những đặc điểm chính của dòng di cư ra thành thị trong bối cảnh đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay, với những nét tương đồng và khác biệt giữa hai luồng di cư nông thôn – thành thị và thành thị – thành thị. Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ ra những đóng góp cũng như những áp lực chính của luồng di cư này đối với tăng trưởng và phát triển đô thị Việt Nam. Migration flows to urban areas is an unavoidable trend in the process of urbanization in both developed and developing countries. In Vietnam, while rural-urban migration flows accounted for a larger proportion in the previous period, up to now, urban-urban migration flows have tended to dominate. This phenomena shows that Vietnam is in the process of urbanization in both breadth and depth. This study was conducted to clarify the main characteristics of urban migration flows in the context of urbanization in Vietnam, with similarities and differences between rural-urban and urban-urban migration flows. In addition, the study points out the main contributions and pressures of this migration flows to urban growth in Vietnam. 
Tác giả Nguyễn Thị Hà Thành 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0010 
Chuyên ngành
Từ khoá di cư ra thành thị, di cư nông thôn – thành thị, di cư thành thị – thành thị, đô thị. rural-urban migration, urban-urban migration, cities. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn