HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo SỰ PHÂN CHIA “VĂN CHƯƠNG HOÀI HƯƠNG” VÀ “VĂN CHƯƠNG HƯƠNG THỔ” TRONG VĂN HỌC ĐÀI LOAN VÀ VĂN HỌC TRUNG QUỐC - The division of “nostalgic literature” and “local literature” in Taiwanese literature and Chinese literature 
Tóm tắt Có sự phân chia hai dòng “văn chương hoài hương” và “văn chương hương thổ” trong văn học Đài Loan, đồng thời cũng có sự phân biệt tại Đại lục và Đài Loan trong cách dùng cụm từ “văn học hương thổ”. Dòng “văn chương hương thổ” thường được xem thuộc về văn học quan phương, là dòng chính của văn đàn “phản ánh đời sống bản thổ đất nước”. Còn dòng “văn chương hoài hương” thì dường như bị đặt vào tình thế mâu thuẫn với “văn chương hương thổ”, trở thành tiếng nói của lớp người di cư từ “quê cũ Đại lục”. Sự phân chia đó trong nhiều trường hợp bị trộn lẫn với ý thức chính trị và trở nên lạc hậu khi đặt trong tầm nhìn lịch đại. Bài viết của chúng tôi sẽ tập trung phân tích và diễn giải về sự phân chia này. There exists a segregation between “nostalgic literature” and “local literature” in Taiwanese literature, as well as a clear distinction in China and Taiwan in defining “local literature”. “Local literature” in literature is considered as a part of mandarin literature, which is the main genre of literary works that “reflect the indigenous life of the country". Meanwhile, “nostalgic literature” literature is in conflict with “local literature” where it resonates with the voice of the migrants from “the mainland home”. The distinction, in many cases, is integrated with political implications, thereby becoming obsolete upon being placed in a historical perspective. This essay will focus on analyzing and interpreting this segregation. 
Tác giả Nguyễn Thị Mai Chanh 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0007 
Chuyên ngành
Từ khoá Đài Loan, văn học hoài hương, văn học hương thổ, văn học Đài Loan, văn học Trung Quốc. Taiwan, nostalgic literature, local literature, Taiwanese literature, Chinese literature. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn