HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo CUỘC ĐẠI CHIẾN Ở SÒNG SƠN – BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ - Great war in Song Son – a new developing step in the legend of holy Mother Lieu Hanh in Vietnamese beliefs in Mother Goddesses of Three Realms, Four Realms 
Tóm tắt Truyền thuyết về cuộc đại chiến ở vùng Sòng Sơn giữa công chúa Liễu Hạnh với Tam thánh Nội đạo tràng là sự kết thúc mở bởi nó mang đến sự khởi đầu mới: Khởi đầu về vai trò, địa vị nhân vật Liễu Hạnh sau khi hiển Thánh; khởi đầu về sự ra đời của dòng tín ngưỡng bản địa thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ ở nước ta khi công chúa Liễu Hạnh quy y Phật giáo. Trên phương diện văn học và văn hóa, những truyện kể về đại chiến ở Sòng Sơn cũng góp phần lí giải sự xung đột và dung hòa tín ngưỡng, tôn giáo trong tín ngưỡng thờ Mẫu. The legend of the great war in the Song Son region between Princess Lieu Hanh and the three Saints of Noi Dao Trang is an open ending because it starts a new beginning: the beginning of the role of Lieu Hanh's character after becoming a Saint; beginning of Vietnamese beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms in our country when Princess Lieu Hanh took refuge in the Buddha. In terms of literature and culture, the story of the Song Son great war also explains the conflict and harmonizing religion in mother goddess belief. 
Tác giả Nguyễn Thị Quế 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0006 
Chuyên ngành
Từ khoá Sòng Sơn đại chiến, truyền thuyết, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Nội đạo tràng, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Song Son great war, legend, Lieu Hanh Mother Goddesses, Noi Dao trang, Vietnamese beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms/Four Realms. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn