HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo ĐẶC ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC THỂ LOẠI CỦA TIỂU THUYẾT NGẮN ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM - Characteristics of genre structure in contemporary Vietnamese short novels 
Tóm tắt Sự thay đổi về cấu trúc thể loại là điểm dễ nhận thấy khi tiểu thuyết chuyển từ tự sự cỡ lớn sang tự sự cỡ nhỏ. Bởi vậy, vấn đề cấu trúc thể loại được đặt ra như một vấn đề cơ bản khi nghiên cứu đặc điểm của hình thức tiểu thuyết ngắn. Trong phạm vi bài báo này, vận dụng những vấn đề lí thuyết mới về thể loại, kết hợp phân tích, so sánh, dưới góc nhìn thi pháp học, chúng tôi sẽ làm rõ những điểm chính trong cấu trúc thể loại của khuynh hướng tiểu thuyết ngắn trong văn học Việt Nam đương đại. Những đổi mới trong cấu trúc thể loại của tiểu thuyết ngắn như: thay thế cấu trúc lịch sử - sự kiện bằng cấu trúc lịch sử - tâm hồn, phá bỏ cấu trúc một dòng... phải được nhìn nhận, đánh giá như một nỗ lực nhằm đạt tới công năng của tiểu thuyết với số trang hạn định. Từ việc lí giải cơ sở hình thành, phân tích làm rõ đặc điểm này trong cấu trúc tiểu thuyết ngắn, bài viết góp thêm một tiếng nói đối thoại dân chủ về một hình thức tiểu thuyết tuy không còn quá xa lạ nhưng vẫn đặt ra những vấn đề cần đi sâu nghiên cứu. The change in genre structure is a noticeable point when the novel changes from a largescale narrative to a small-scale narrative. Therefore, the problem of genre structure is posed as a fundamental problem when studying the characteristics of the short novel form. Within the scope of this article, applying new theoretical issues about the genre, combining analysis and comparison, from a poetic perspective, we will clarify the main points in the genre structure of the trend of short novels in contemporary Vietnamese literature. Innovations in the genre structure of short novels such as: replacing the historical-event structure with the historical-soul structure, and breaking the one-line structure… must be recognized and evaluated as an attempt to achieve the novel’s function with a limit on page numbers. From explaining the basis of formation, to analyzing and clarifying this feature in the structure of the short novel, the article contributes a famous democratic dialogue about a novel form that is not too unfamiliar but still poses issues that need to be studied in depth. 
Tác giả Hoàng Thị Huệ 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0001 
Chuyên ngành
Từ khoá tiểu thuyết ngắn, cấu trúc, thể loại, văn học Việt Nam đương đại. short novel, structure, genre, Vietnamese contemporary literature. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn