HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC NHẬN THỨC XÃ HỘI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI STEAM - Factors affecting social awareness education for children with autism spectrum disorders 5-6 years old through experience with STEAM 
Tóm tắt Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục nhận thức xã hội thông qua trải nghiệm STEAM cho trẻ rối loạn phổ (RLPTK) tự kỉ 5-6 tuổi tại các trường mầm non hòa nhập Thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 480 giáo viên, cán bộ quản lí, tại 30 trường mầm non hòa nhập thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: chất lượng chuyên môn của giáo viên, không gian trải nghiệm, nhận thức, kinh nghiệm của cha mẹ trẻ, những tác động từ môi trường lớp học, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, những điểm mạnh và hạn chế từ bản thân trẻ là những nhân tố chính có ảnh hưởng đến kết quả giáo dục nhận thức xã hội thông qua các hoạt động trải nghiệm STEAM cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi tại các trường mầm non hòa nhập Thành phố Hồ Chí Minh. The objective of this study is to find out the factors affecting social cognitive education through STEAM experience for children with autism spectrum disorder (ASD) 5-6 years old in inclusive preschools in Ho Chi Minh City. The research data is collected from survey results of 480 teachers and administrators at 30 inclusive preschools in Ho Chi Minh City. The research results show that professional quality of teachers, experience space, awareness and experience of young parents, impacts from the classroom environment, coordination between family and school, and the advantages and disadvantages of the child itself are primary factors influencing on the results of social awareness education through STEAM experience activities for children with ASD 5-6 years old at inclusive preschools in Ho Chi Minh City. 
Tác giả Hoàng Thị Nho, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Nguyễn Công Khanh 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0132 
Chuyên ngành
Từ khoá các yếu tố ảnh hưởng, nhận thức xã hội, giáo dục nhận thức xã hội, hoạt động trải nghiệm với STEAM, rối loạn phổ tự kỉ, trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi. influential factors, social awareness, social cognitive education, experiences with STEAM, autism spectrum disorder, children with autism spectrum disorder 5-6 years old. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn