HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEAM NHẰM HỖ TRỢ KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ Ở TRƯỜNG MẦM NON - Approach to STEAM education to support communication skills for children 5 - 6 years old with mild intellectual disabilities in kindergarten 
Tóm tắt Mục đích của nghiên cứu này tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức của GVMN về tổ chức các hoạt động STEAM nhằm hỗ trợ kĩ năng giao tiếp cho trẻ 5 – 6 tuổi KTTT nhẹ ở các trường mầm non. Sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là điều tra bằng phiếu hỏi, kết hợp quan sát và phỏng vấn sâu GVMN. Thực hiện khảo sát 86 GVMN và 6 trẻ 5-6 tuổi KTTT nhẹ ở tỉnh Thanh Hoá. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng năng lực tổ chức giáo dục STEAM của GVMN và Tiếp cận giáo dục STEAM trong lớp học hoà nhập được cho ảnh hưởng lớn nhất đến tổ chức các hoạt động STEAM nhằm hỗ trợ KNGT cho trẻ KTTT. Bên cạnh đó, hầu hết GVMN cho thấy sự quan tâm tới các biện pháp tổ chức nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi KTTT nhẹ phát triển KNGT trong lớp học hoà nhập. Kết quả khảo sát KNGT của trẻ 5-6 tuổi cũng phản ánh rõ những khiếm khuyết về giao tiếp phi ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ nói của trẻ 5-6 tuổi KTTT nhẹ. Kết quả này là cơ sở để nghiên cứu đề xuất những cách thức tổ chức hoạt động STEAM trong môi trường giáo dục hoà nhập nhằm hỗ trợ KNGT cho trẻ 5-6 KTTT nhẹ. The purpose of this study addresses to survey the perception of preschool teachers about organizing STEAM activities to support communication skills for children aged 5-6 with mild intellectual disabilities in preschools. Using the main research method is the survey by questionnaire, observation and in-depth interviews with preschool teachers. Conduct a survey of 86 preschool teachers and 6 children 5-6-year-old children with mild intellectual disabilities in Thanh Hoa province. Research results show that the capacity of teachers to organize STEAM education of teachers and the Approach to STEAM education in inclusive classrooms have the greatest influence on the organization of STEAM activities to support communication skills for children with intellectual disabilities. Research results show that Kindergarten teachers' ability to organize steam activities and Approach to STEAM education in inclusive classrooms has the greatest influence on the organization of STEAM activities to support communication skills for children with intellectual disabilities. In addition, most preschool teachers show interest in solutions to help children 5-6 years old with mild intellectual disabilities develop communication skills in an inclusive classroom. The survey results on communication skills of 5-6-year-old children also show defects in non-verbal communication, and verbal communication of 5-6-year-old children with mild intellectual disabilities. This result is the foundation for proposing solutions to organize STEAM activities in an inclusive educational environment to support communication skills for children with 5-6 mild intellectual disabilities in kindergarten. 
Tác giả Hồ Sỹ Hùng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0131 
Chuyên ngành
Từ khoá giáo dục STEAM, hỗ trợ kĩ năng giao tiếp, KTTT nhẹ, giáo dục hoà nhập, trường mầm non. STEAM education, support communication skills, children with intellectual disabilities, inclusive education kindergarten. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn