HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NHẬN THỨC XÃ HỘI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI STEAM CHO TRẺ LỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP - Current situation to social awareness education via experience activity with STEAM for integrating and 5-6-year-old children at the nursery 
Tóm tắt Hoạt động trải nghiệm với STEAM là một cách tiếp cận liên ngành trong học tập. Trong quá trình giáo dục nhận thức xã hội (GDNTXH) cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) 5-6 tuổi, nhà giáo dục kết hợp những chủ đề, khái niệm đơn giản liên quan đến Khoa học (science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Art) và Toán học (Mathematics) vào bối cảnh cụ thể và gắn liền với cuộc sống hằng ngày của trẻ. Nghiên cứu này nhằm trình bày kết quả khảo sát 480 giáo viên mầm non và cán bộ quản lí tại các trường mầm non hòa nhập Tp. Hồ Chí Minh về thực trạng GDNTXH cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi thông qua trải nghiệm STEAM. Kết quả khảo sát cho thấy đa số giáo viên mầm non nhận thức đúng đắn về mục tiêu GDNTXH thông qua trải nghiệm STEAM cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đáng kế giáo viên mầm non chưa thể hiện sự nhận thức đúng và phù hợp. Kết quả thực trạng cũng chỉ ra một số yêu cầu cần thiết cho GDNTXH thông qua trải nghiệm STEAM cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi. Kết quả này góp phần cung cấp thông tin hữu ích trong việc xây dựng biện pháp GDNTXH thông qua trải nghiệm STEAM cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi ở các trường mầm non của Việt Nam. Experiential activities with STEAM are an interdisciplinary approach to learning. In the process of social cognitive education (SCE) for children with autism spectrum disorder (ASD) 5-6 years old, educators will combine simple topics and concepts related to Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics in specific contexts and associated with children's daily life. This study aims to present the results of a survey of 480 preschool teachers and administrators at inclusive preschools in Ho Chi Minh City on the perception of SCE goals for children with ASD 5-6 years old through the STEAM experience. The survey results show that the majority of preschool teachers are properly aware of the goal of SCE through STEAM experiences for children with ASD 5-6 years old. However, there are still a significant number of preschool teachers who have not shown the correct and appropriate awareness of this SCE. The actual results also indicate some necessary requirements for SCE through STEAM experiences for children with ASD 5-6 years old. This result contributes to providing useful information in building a measure of SCE through STEAM experience for children with ASD 5- 6 years old in inclusive preschools in Vietnam. 
Tác giả Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Công Khanh và Hoàng Thị Nho 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0130 
Chuyên ngành
Từ khoá Nhận thức xã hội, giáo dục nhận thức xã hội, rối loạn phổ tự kỉ, trẻ 5-6 tuổi, hoạt động trải nghiệm, STEAM, mầm non hòa nhập. social cognition, social cognitive education, autism spectrum disorder, ASD 5- 6-year-old children, experience activity, STEAM, inclusive preschool. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn