HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEAM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG LỚP MẪU GIÁO HÒA NHẬP - Designing of STEAM activities to increase the participation of children with disabilities in inclusive kindergarten 
Tóm tắt STEAM được định nghĩa là Khoa học (science) và Công nghệ (Technology) được diễn giải thông qua Kĩ thuật (Engineering) và Nghệ thuật (Art) dựa trên các yếu tố Toán học (Mathematics). Giáo dục STEAM trên thế giới đã được khẳng định là cách tiếp cận phù hợp đối với mọi trẻ, kể cả trẻ khuyết tật. Tại Việt Nam giáo dục STEAM mới được quan tâm vài năm gần đây và chỉ áp dụng thử nghiệm ở một số trường quốc tế, tư thục và công lập trọng điểm. Trên cơ sở phân tích các nghiên cứu đi trước về STEAM, đặc điểm của trẻ khuyết tật và giáo dục STEAM cho trẻ khuyết tật, bài báo này nhằm cung cấp một số gợi ý và minh họa thiết kế hoạt động STEAM làm tăng sự tham gia của trẻ khuyết tật trong lớp mẫu giáo hòa nhập. STEAM is defined as Science and Technology, interpreted through Engineering and the Arts, all based in a language of Mathematics. Over the world, STEAM education has been confirmed as an appropriate approach for all children, including children with disabilities. In Vietnam, STEAM education has been paid attention in recent years and implimented as pilot models in a limited number of main international, private and public schools. Based on the analysis of previous researches about STEAM, characteristics of students with disabilties and STEAM education for children with disabilities, this article aims to provide some suggestions and illustrate the design of STEAM activities to increase the participation of children with disabilities in inclusive kindergarten. 
Tác giả Trần Thị Minh Thành, Nguyễn Minh Phượng, Hoàng Thị Lệ Quyên và Đào Thị Phương Liên 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0120 
Chuyên ngành
Từ khoá STEAM, giáo dục steam, trường hòa nhập, khuyết tật, giáo dục mầm nonnăng viết, bài luận trình bày quan điểm, phương thức liên kết từ vựng, tần suất, khó khăn. STEAM, steam education, inclusive settings, disability, preschool education. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn