HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG STEAM - STEAM education strategies to develop social skills for children with autism spectrum disorders in secondary schools 
Tóm tắt Học sinh rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) cấp trung học cơ sở gặp rất nhiều khó khăn trong các kĩ năng xã hội. Thông qua các hoạt động giáo dục STEAM, nếu giáo viên có những biện pháp cụ thể sẽ giúp phát triển kĩ năng xã hội tốt hơn cho học sinh RLPTK như kĩ năng tương tác và giao tiếp xã hội bằng lời hoặc không lời, phát triển và duy trì các mối quan hệ liên cá nhân. Bài viết này nêu ra những vấn đề trong giáo dục STEAM bao gồm các vai trò, ý nghĩa giáo dục STEAM, nguyên tắc giáo dục STEAM, phương pháp giáo dục STEAM, một số biện pháp giáo dục STEAM và vai trò của giáo viên trong dạy học STEAM nhằm phát triển kĩ năng xã hội cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ cấp trung học cơ sở. Students with autism spectrum disorders (ASD) face to various challengings of social skills. Throughout STEAM education, supportive teachers will develop verbal or non-verbal interaction and communication and improve and maintain inter-relation from their students with ASD with their peers. The paper refers to some notable issues in STEAM education to develop social skills for students with ASD in secondary schools, consiting of meanings of STEAM education, some strategies and role of teachers. 
Tác giả Trần Thị Bích Ngọc, Đỗ Thị Thảo, Trần Tuyết Anh, Trần Thị Giang và Lê Thị Phương 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0119 
Chuyên ngành
Từ khoá Giáo dục STEAM, học sinh rối loạn phổ tự kỉ, kĩ năng xã hội, biện pháp giáo dục STEAM, STEM. Educational STEAM, autism spectrum disorders, social skills, STEAM education strategies, STEAM. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn