HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo GIÁO DỤC NHẬN THỨC XÃ HỘI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON THEO ĐỊNH HƯỚNG STEAM - Social awareness education for childlen with asd 5-6 years old in steam oriented preschool 
Tóm tắt Giáo dục về nhận thức xã hội thông qua các hoạt động trải nghiệm mang tính tiếp cận liên ngành, ở đó kết hợp với những bài học thực tiễn để trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) 5-6 tuổi hòa nhập vào những vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, kĩ thuật, nghệ thuật và toán học trong bối cảnh cụ thể, tạo điều kiện để trẻ RLPTK 5-6 tuổi học hòa nhập nhận biết chính xác cảm xúc của người khác, đồng cảm, quan tâm, tạo sự tương tác, ứng xử tích cực với những người xung quanh, mang lại giá trị cho cộng đồng. Nghiên cứu này tập trung trình bày 4 nội dung chính của mô hình lí thuyết về giáo dục nhận thức xã hội cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập theo định hướng STEAM với sự kết hợp xây dựng từ lí thuyết học tập xã hội và cảm xúc (SEL), lí thuyết giáo dục STEAM và lí thuyết về trẻ RLPTK theo ICD 10, ICD 11, bao gồm: Cảm xúc xã bội; Hợp tác chia sẻ; Điều chỉnh xã hội; Giao tiếp, ứng xử. Education of social cognition through experiential activities with an interdisciplinary approach, which combine with practical lessons for children with autism spectrum disorder (ASD) 5- 6 years old integrates into issues related to science, technology, engineering, art and math in specific contexts, creating conditions for children with ASD 5-6 years old to accurately understand other people's emotions, empathize, care, create interaction, behave positively with people around, bring value to the community. This study focuses on presenting 4 main components of a theoretical model of social cognitive education for children with autism spectrum disorders aged 5-6 years old in STEAM-oriented preschools with a combination of construction from social emotional learning theory, theory of STEAM education and theory of children with ASD according to ICD 10, ICD 11, including: Social emotions; Sharing cooperation; Social adjustment; Communicate behavior. 
Tác giả Nguyễn Thị Như Quỳnh và Nguyễn Công Khanh 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0118 
Chuyên ngành
Từ khoá nhận thức xã hội, giáo dục nhận thức xã hội, trẻ 5-6 tuổi, rối loạn phổ tự kỉ, STEAM. Social awareness, social awareness education, 5-6 years old children, autism spectrum disorder (ASD), STEAM. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn